• 010-20 414 00

 • kundtjanst@snabbatest.se

Allmänna villkor

Denna personuppgiftspolicy informerar dig om hur HEB Healthcare Group AB org. nr. 559314-9783 med adress Adelgatan 19, 211 22 Malmö (även ”oss”, ”vi” och ”vår”) använder personuppgifter som lämnas in till oss och är tillgänglig på www.snabbatest.se. Vi följer gällande lagar om integritet och tillser alltid att personlig information behandlas konfidentiellt. Med undantag för vad som uttryckligen föreskrivs här kommer vi inte, såvida det inte krävs till följd av lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke.

Vi ansvarar för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i personuppgiftspolicyn i egenskap av personuppgiftsansvarig. Om du vill veta mer om vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via vår e-postadress info@snabbatest.se.Vilka uppgifter vi kommer behandla och systematiskt journalföra

De uppgifter vi behandlar om dig samlas huvudsakligen in direkt från dig i samband med att du kontaktar oss angående våra tjänster, när vi genomför våra tjänster, eller när du annars besöker och använder vår webbplats. Om du inte tillhandahåller oss de personuppgifter som vi efterfrågar från dig i samband med våra tjänster så kommer vi inte att kunna utföra våra tjänster.

Följande personuppgifter kommer att behandlas:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, adress, telefonnummer)
 • Datum för test samt testresultat
 • Passnummer
 • IP-adress

Vi för digitala journaler vilka sparas i datumfiler. Hur vi ska och får behandla dina uppgifter är lagstadgat i Patientdatalagen (SFS 2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40). Vi har enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355) en rättslig skyldighet att spara dina journalhandlingar under minst 10 år efter att den sista uppgiften fördes in i handlingen. Om du ingår avtal och tar emot avtalade tjänster från oss för annans räkning, t.ex. i egenskap av representant för ett företag, sker vår behandling av dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna ingå respektive fullgöra avtalet med den du representerar. Vi har enligt Bokföringslagen (SFS – 1999:1078) en rättslig skyldighet att spara dina personuppgifter som behövs för bokföringsändamål i 7 år. I övrigt så sparar vi inte dina personuppgifter under längre tid än 1 år efter avslutat ärende för respektive ändamål. Vi behandlar även din IP-adress för ändamålet att föra statistik över och analysera besökstrafiken på vår webbplats. Behandlingen sker med stöd av intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att samla in underlag för att underhålla och förbättra funktionaliteten, innehållet och säkerheten på vår webbplats. För mer information om hur vi använder cookies, se vår cookiepolicy. Vi behandlar och sparar information om hur besökare interagerar med vår webbplats i högst två (2) år efter insamling. Vi kan dock behöva spara personuppgifter under längre tid än som angetts ovan för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (normalt sett inte längre än 10 år).Vi säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos ovan nämnda personuppgiftsbiträden, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Dina rättigheter

Som registrerad har du ett antal rättigheter, dels för att försäkra dig om att vi behandlar dina personuppgifter på korrekt sätt, dels för att du ska få tillgång till dina personuppgifter. Vi ber dig observera att dina rättigheter gäller i den omfattning som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning och att det i vissa fall kan föreligga undantag från rättigheterna. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar och i vilket syfte. Få information om vilka som får ta del av personuppgifterna. Du har rätt att begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift, vi får dock ej radera några journaluppgifter enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355). Du får återkalla eventuellt samtycke och begära dataportabilitet. Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på vårt berättigade intresse och lämna klagomål till Datainspektionen.

Du måste kontrollera det land du reser till vilket certifikat krävs. Lokala myndigheter ändrar ständigt sina regler och det är omöjligt för oss att hålla reda på nuvarande regler för enskilda länder. SwedenAbroad och din researrangör har uppdaterad information för din resa.

Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till

 • Dig för att du sedan ska kunna lämna dem vidare.
 • Personuppgiftsbiträden enligt nedan för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra tjänsten.
 • En annan vårdgivare som begär dem, men alltid först efter ditt medgivande.
 • Din arbetsgivare, men alltid först efter ditt medgivande.

Personuppgiftsbiträde

 • one.com (Webhotell)
 • Sparbankensyd (Bank)
 • Bambora och Swish (Betalningslösningar)
 • Interima i Malmö AB (Redovisningskonsult)
 • Google LLC (E-postleverantör och IT-system)
 • Kaddio AB (Journalsystem och tidbok)
 • Care Chain AB (System design)
 • InfoSolutions Sverige AB (System design)
 • Unilabs AB (Laboratorium)

Vi har som mål att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Eftersom en del av våra leverantörer arbetar internationellt kan dina personuppgifter dock komma att överföras till länder utanför EU/EES enligt de avtal vi har med leverantörerna. Vi har i sådana fall en skyldighet att se till att överföringen sker enligt tillämplig dataskyddslagstiftning innan uppgifterna överförs, t.ex. genom att försäkra oss om att landet dit uppgifterna överförs uppfyller krav på adekvat skyddsnivå enligt EU-kommissionens beslut, eller genom att säkerställa att överföringen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder i form av t.ex. standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om vilka tillförsäkrar att lämpliga åtgärder vidtas för att tillvarata dina rättigheter och friheter. 

Ändringar i allmänna villkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna personuppgiftspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på vår hemsida.

Avbokning och uteblivet besök 

Om du har bokat en tid för testning med på en av våra kliniker eller via internet, kan du avboka din tid kostnadsfritt fram till två (2) timmar innan ditt besök. Sådan avbokning sker genom att du kontaktar vår support (info@snabbatest.se). Pengarna betalas automatiskt tillbaka till ditt bankkonto vid avbokning. Om du inte avbokar din tid två (2) timmar innan ditt besök, och inte dyker upp, har du ingen möjlighet att få tillbaka det belopp du har betalat för Tjänsten.

RESULTAT

Resultatet kan vara negativt, positivt eller ej bedömbart. Om det sistnämnda sker så analyseras provet en gång till samma kväll. Om även omkörningen är ej bedömbar behövs det tas ett nytt prov. Ni blir omedelbart kontaktade för möjlighet att göra om provet utan extra kostnad eller reklamera beställningen. Vi ansvarar inte för merkostnader som uppkommer i en sådan situation.

Testtyp

Antikroppstest COVID-19 (SARS CoV-2 serologi)

Antigentest COVID-19 (SARS-CoV-2 antigen)

RT-PCR test COVID-19 (SARS-CoV-2 RNA)

Specificitet

C:a 99,5%

C:a 99.6%

C:a 99.6% 

Sensitivitet

C:a 90% (3 veckor efter symtomdebut)

C:a 97%

C:a 97,5%

Det finns alltid viss felmarginal med analyserna. Vi arbetar ständigt för att minimera dessa genom fortlöpande personalutbildning, kvalitetssäkrade metodbeskrivningar och extern analys av PCR-tester på Unilabs, ett laboratorium med SWEDAC ackreditering. 

Vår policy bygger på att analysen inte har en fullständig träffsäkerhet och därav kan vi inte ansvara för ett falskt positivt eller falsk negativt testresultat.

Cookiepolicy

Cookiepolicy

Nedan beskrivs hur HEB Healthcare Group AB org. nr. 559314-9783 med adress Adelgatan 19, 211 22 Malmö (även ”oss”, ”vi” och ”vår”), använder cookies och eventuella andra liknande tekniker som samlar in information om besök på och användning av vår webbplats www.snabbatest.se (”Webbplatsen”).

1. Cookies

1.1 Webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som en webbplats placerar eller begär åtkomst till på besökarens dator eller mobila enhet. Cookies och andra liknande tekniker möjliggör för webbplatser att minnas en besökare när denne återkommer till webbplatsen från samma enhet som användes vid ett tidigare besök och kan användas för olika funktioner på webbplatser, exempelvis för att spara tidigare sökningar eller anpassa innehållet på webbplatsen efter besökarens tidigare användning. Vilka cookies och andra liknande tekniker vi använder oss av på Webbplatsen beskrivs i avsnitt 3

1.2 Det finns två typer av cookies: 1) permanenta cookies som lagras på besökarens dator under en bestämd tid för att sedan försvinna, och; 2) sessionscookies som lagras tillfälligt i datorns minne under besöket på webbplatsen och försvinner när besökaren stänger webbläsaren.

1.3 Cookies är antingen: 1) en förstaparts-cookie som placeras av Webbplatsen, eller; 2) en tredjeparts-cookie som placeras av någon annan än Webbplatsen. Du kan hantera och stänga av förstapartscookies genom att använda Webbplatsens cookieverktyg.

1.4 Om du väljer att inte tillåta cookies är det möjligt att vissa av Webbplatsens funktioner inte fungerar på det sätt du förväntar dig.

1.5 Cookies har olika syften och de som används på Webbplatsen avser 1) strikt nödvändiga cookies; samt 2) funktion och analys.

1.6 Strikt nödvändiga cookies placeras när du använder våra tjänster och besöker Webbplatsen. Funktions- och analyscookies placeras endast efter att du har gett ditt samtycke till dem. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att ändra dina cookie-inställningar.

1.7 Strikt nödvändiga cookies placeras för att Webbplatsen ska fungera på det sätt du förväntar dig. Utan sådana cookies kan vi inte tillhandahålla den tjänst du efterfrågar, eftersom de är avgörande för Webbplatsens funktioner.

1.8 Funktion- och analyscookies hjälper oss att förstå hur besökare använder sig av Webbplatsen och se till att den fungerar på ett optimalt sätt. Dessa cookies kan samla information om hur besökare använder vår Webbplats.

1.9 Cookies kan samla in personuppgifter, till exempel IP-adresser. Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med Webbplatsens personuppgiftspolicy.

2. Sociala plugins

2.1 Sociala plugins i form av ikoner för Facebook och Instagram används på vår Webbplats. Genom att klicka på dessa ikoner kommer du att länkas till Facebook eller Instagram. Facebook och Instagram kommer i så fall tillhandahållas information om att du har besökt vår Webbplats. Om du vill lära dig mer om data som kan samlas in genom dessa sociala plugins kan du läsa relevanta policyer via följande länk: https://www.facebook.com/policy.php.

3. Cookies och liknande tekniker på Webbplatsen

3.1 Webbplatsen använder följande strikt nödvändiga cookies:

Namn   
[T.ex has_js][T.ex. Webbplats.com][T.ex. “Används för att vi ska veta om användaren har aktiverat JavaScript i webbläsaren”][T.ex. ”När webbläsaren stängs”]
[…][…][…][…]

3.2 Webbplatsen använder följande cookies och liknande tekniker för funktion och analys:

NamnLeverantörSyfteLagringstid
_gaGoogle AnalyticsAnvänds för att skilja en besökare av Webbplatsen från en annan och för att se hur besökaren använder Webbplatsen.Två år  
_gidGoogle AnalyticsHjälper oss ta fram statistik om hur besökarna använder Webbplatsen.1 dag
_gat_UA-168057915-1Google AnalyticsAnvänds för att begränsa antalet anrop till Google Analytics om Webbplatsen får väldigt mycket trafik.1 minut
_gat_gtag_UA_168057915_3Google AnalyticsAnvänds för att urskilja olika besökare.1 minut

4. Webbläsarinställningar

4.1 Om du inte accepterar vår användning av cookies eller liknande tekniker kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att cookies inte placeras. Genom webbläsaren kan du också ta bort tidigare lagrade cookies. Vissa webbläsare erbjuder dessutom möjligheten att stänga av tekniker för spårning mellan olika webbplatser. Använd din webbläsares hjälpavsnitt för mer information.

4.2 Om du väljer att inte tillåta cookies är det möjligt att vissa funktioner på webbplatserna du besöker inte fungerar som du förväntar dig att de ska göra. Ditt val att inte tillåta cookies medför inte att sedan tidigare placerade cookies raderas.